Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Subhanallah! Inilah 10 Kisah Singkat Para Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk SurgaTahukah kalian? ada sepuluh dari sahabat Nabi Muhammad yang terjamin pasti masuk ke syurganya Allah. Nama-namanya disebut di dalam hadits yang shahih berikut dibawah ini:

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

“Dari Abdurrahman bin ‘Auf, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Abu Bakr di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Thalhah di syurga, Az Zubair di syurga, Abdurrahman bin ‘Auf di syurga, Sa’d di syurga, Sa’id di syurga, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di syurga.” [HR At Tirmidzi (3747), hadits shahih.]

Dikutip dari islampos.com bagi semua umat muslim, masuk surga merupakan sebuah tujuan yang akhir dari perjalanan hidup ini. Maka, ketika Rasulullah SAW. menyatakan bahwa ada di antara para sahabatnya yang dijamin masuk surga, tentu saja menimbulkan ghirah bagi kita semua umat muslim.

Siapa sajakah mereka-mereka yang dijamin masuk surga? berikut ini adalah sahabat-sahabat tersebut:

1. Abu Bakar Ashiddiq ra.

Beliau adalah khalifah pertama kali sesudah wafatnya Rasulullah saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan lelaki pertama yang telah masuk Agama Islam, perjuanagan dan keberaniannya tercatat di dalam sejarah, bahkan juga dalam al- Quran (Surah At-Taubah ayatke-40).

sebagaimana kutipan berikut : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad SAW) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedangkan ia salah seseorang dari 2 orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Khalifah Abu Bakar AShiddiq ra. meninggal dunia dalam umur 63 tahun, beliau telah meriwayatkan 142 hadits.

2. Umar Bin Khatab ra.

Beliau adalah khalifah selanjutnya sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum dia masuk Islam, beliau adalah musuh yang paling ditakuti oleh semua kaum muslim. Namun semenjak dia bersyahadat dihadapan Rasulullah SAW. (pada tahun keenam sesudah Muhammad SAW. diangkat sebagai Nabi oleh Allah), dia menjadi salah satu benteng Islam yang kuat dan mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi dan para sahabat.

Pada zaman kekhalifahannya, Islam berkembang pesat dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukinya dalam hanya waktu satu tahun. Beliau meninggal dunia pada umur 64 tahun dikarenakan dibunuh, dikubur berdekatan dengan makam Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang ini terletak pada masjid Nabawi di Madinah.

3. Usman Bin Affan ra.

Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar Bin Khatab ra, pada pemerintahan beliau seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat pada waktu Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun lagi menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab suci sebagaimana yang kita lihat sekarang. Beliau meninggal dunia pada umur 82 tahun (dan ada yang meriwayatkan 88 tahun juga) dan dikubur di Baqi’.

4. Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah.

Merupakan khalifah keempat, beliau dikenal dengan pejuang perang dan memiliki wawasan yang luas. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga dikenal keberaniannya pada sebuah peperangan. Beliau juga sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersamanya sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga Rasul wafat. Ali Bin Abi Thalib meninggal dunia pada umur 64 tahun dan dikubur di Kufah, (sekarang Irak).

5. Talhah Bin Abdullah ra.

Masuk Islam dengan perantara Abu Bakar AShiddiq ra, Beliau selalu aktif pada setiap peperangan selain Perang Badar. Pada perang Uhud, beliaulah yang ikut mempertahankan Rasulullah saw sehingga terhindar dari pedang musuh pada peperangan, sehingga putuslah jari-jari beliau. Talhah Bin Abdullah gugur pada Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam

Beliau memeluk Agama Islam juga karena Abu Bakar Ashsiddiq ra, pernah ikut hijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peranga. Beliau  gugur pada perang Jamal dan dikubur di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas

Beragama Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, beliau pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah SAW. dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri pada waktu perang Uhud. Meninggal dunia dalam usia 70 tahun (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikubur di kuburan Baqi’

8. Sa’id Bin Zaid

Sudah beragama Islam sejak kecil, beliau mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. untuk memata-matai gerakan musuh (Kaum Quraish). Meninggal dunia pada usia 70 tahun dikubur di kuburan di Baqi’.

9. Abdurrahman Bin Auf

Beliau beragama Islam sejak kecil diislamkan oleh Abu Bakar Asshiddiq ra. dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau juga berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal dunia pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan juga 75 tahun), beliau dimakamkan dikuburan baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Masuk agama Islam bersama Usman bin Math’uun, pernah ikut berhijrah ke Habasyah di periode kedua dan ikut semua peperangan bersama Rasulullah saw. Meninggal dunia pada tahun 18 H di Urdun (Syam) dikarenakan terkena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai sekarang ini masih sering diziarahi oleh para kaum Muslimin.